Δύνανται να αιτούνται την ιδιότητα του μέλους:


● 
Όσοι περάτωσαν κατ’ελάχιστον τον τριετή κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων του Προγράμματος Επέκεινα και εφόσον επιπροσθέτως:

○  Έχουν λάβει στο παρελθόν μια (ή περισσότερες) διαχρονικές ψυχαναλύσεις ή ψυχαναλυτικές ψυχοθεραπείες με έγκριτο* ψυχοθεραπευτή-ψυχαναλυτή.
○ Τελούν ήδη σε ψυχανάλυση/ψυχοθεραπεία ή είναι στα πρόθυρα να την ξεκινήσουν.
○ Εποπτεύονται ατομικά ή/και ομαδικά σε τακτά χρονικά διαστήματα με έγκριτο* ψυχοθεραπευτή-ψυχαναλυτή.

*Σημείωση: Η εγκυρότητα του ψυχαναλυτή ή ψυχοθεραπευτή ψυχαναλυτικής κατεύθυνσης είναι εκπορευόμενη και συναγόμενη, μεταξύ άλλων, εκ του ανήκειν του σε πιστοποιημένη επιστημονική κοινότητα ή/και εκ του απόηχου της γενικότερης κλινικής διαδρομής του στο ψυχαναλυτικό γίγνεσθαι και το ευρύτερο πεδίο της ψυχικής υγείας ( π.χ δομή στην οποία παρέχει υπηρεσίες, τυχόν συγγραφικό ή διδακτικό-ερευνητικό έργο, έξωθεν «καλή» μαρτυρία κ.λ.π)

Όσοι εκ των αποφοίτων του τριετούς κύκλου των του Προγράμματος Επέκεινα δεν πληρούν μία ή περισσότερες εκ των προϋποθέσεων της προσωπικής ανάλυσης και εποπτείας για το λόγο ότι δεν ασκούν κλινικό έργο, αλλά εντρυφούν στην ψυχαναλυτική σκέψη αποκλειστικά και μόνον ως ερευνητές και θεωρητικοί, και όχι ως επίδοξοι ψυχοθεραπευτές.

Συνάδελφοι ψυχαναλυτές ή ψυχοθεραπευτές ψυχαναλυτικής κατευθύνσεως οι οποίοι δεν παρακολούθησαν την τριετή εκπαίδευση αλλά εκπαιδεύτηκαν ή/ και συνεχίζουν να καταρτίζονται σε άλλο αναγνωρισμένο Ψυχαναλυτικό Ινστιτούτο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις της προσωπικής τους ανάλυσης-ψυχοθεραπείας και εποπτείας. 

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την επιστρέψουν ηλεκτρονικά επισυνάπτοντας το πτυχίο ή βεβαίωση σπουδών και το βιογραφικό τους σημείωμα. Η τελική απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εντός δεκαημέρου. Διαβάστε τον εσωτερικό κανονισμό εδώ.

Αθήνα, Ιοφώντος 16

Σάββας Μπαρκιτζόγλου Ψυχολόγος
Ψυχανάλυση - Ψυχοθεραπεία

Ακολουθήστε μας