1.Το Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ-Ψυχαναλυτική Πράξη»  αποσκοπεί:

 • Στην Εισαγωγική Κατάρτιση εργαζομένων ψυχολόγων και ψυχοθεραπευτών ή φοιτητών επί της ψυχαναλυτικής σκέψης και πρακτικής μέσω θεωρητικών αναφορών  και κλινικών εργαστηρίων  ( συζήτηση περιπτώσεων σε ψυχοθεραπεία).
 • Στην Εποπτεία εργαζομένων ειδικών της ψυχικής υγείας  και γενικότερα απασχολούμενων ψυχολόγων στο έργο τους.
 • Στον Αναστοχασμό και την Προσωπική Ανάπτυξη (ημερίδες, τριήμερα βιωματικά σεμινάρια).
 • Στην Προετοιμασία Υποψηφίων (ενισχυτική διδασκαλία) για περαιτέρω ψυχαναλυτικές πανεπιστημιακές σπουδές ή κατατακτήριες εξετάσεις Α.Ε.Ι. στην Ψυχολογία.
 • Στην Ενίσχυση επί του Γνωστικού τους Αντικειμένου όσων  φοιτούν ήδη  σε Ανώτατες Σχολές ψυχαναλυτικού ενδιαφέροντος.
 • Στον Προσανατολισμό των συμμετεχόντων κατά την αναζήτηση  ατομικού ψυχαναλυτή.

Σημείωση: Ο οργανωτής του Προγράμματος (αλλά και όσοι συνεργάτες ψυχαναλυτές παρέχουν διδακτικό έργο σε αυτό) δεν δύνανται, ταυτόχρονα με το ρόλο του δασκάλου  ή επόπτου,  να έχουν και αυτόν  του ατομικού ψυχαναλυτού προς τους καταρτιζόμενους. Οι τελευταίοι εφόσον  ζητήσουν ανάλυση ή  ψυχοθεραπεία παραπέμπονται σε άλλον ψυχαναλυτ-ψυχαναλύτρια. Ωστόσο στην περίπτωση που κάποιος εκ των εκπαιδευομένων θα επέλεγε να αναλυθεί με κάποιον εκ των διδασκόντων του Προγράμματος Επέκεινα θα είχε, κατόπιν  συμφωνίας με τον οργανωτή,  να διακόψει την εκπαίδευση ούτως ώστε να δύναται να ξεκινήσει  ανάλυση  μαζί του.

2. Η παρακολούθηση λαμβάνει χώρα ταυτόγχρονα διαζώσης και εξ’αποστάσεως (διαδικτυακά).

3. Το Πρόγραμμα απευθύνεται πρωτίστως σε ψυχολόγους, σε συμβούλους ψυχικής υγείας, οικογενειακούς συμβούλους, σε κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, εκπαιδευτικούς, γενικότερα σε επαγγελματίες του ευρύτερου φάσματος των ανθρωπιστικών σπουδών, των επαγγελμάτων υγείας, και σε πτυχιακούς-μεταπτυχιακούς φοιτητές των αντιστοίχων κλάδων.

4. Είναι (καταρχάς) τριετούς διάρκειας.

Σημείωση: Οι καταρτιζόμενοι δύνανται εφόσον το επιλέγουν, να παρατείνουν την φοίτησή τους κατά ένα και πλέον έτη, συμμετέχοντας στις εκπαιδευτικές δράσεις του Προγράμματος  έτι περεταίρω.

Η εκπαίδευση δομείται   περιλαμβάνει τρείς ετήσιους  κύκλους 16 τετράωρων συναντήσεων ανά περίοδο επί της θεωρίας, της ψυχαναλυτικής τεχνικής και εποπτείας περιπτώσεων.  Συνολικά 48 συναντήσεις κατά το πέρασμα των τριών  ετών.  Λαμβάνουν χώρα στη διάρκεια  δύο πρωινών Σαββάτου ανά μήνα, από τον Οκτώβριο έως το Μάιο εκάστου έτους.

Σημείωση : Τα δεδομένα των κλινικών περιπτώσεων που συζητούνται εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνον τις ανάγκες της εποπτείας και, κατά τη δεοντολογία του επαγγελματικού απορρήτου, δε δύναται να εξέρχεται εκτός του εκπαιδευτικού χώρου καμία πληροφορία που αφορά τον θεραπευόμενο και το περιβάλλον του.

5. Η παρακολούθηση των Τετράωρων Συναντήσεων δύναται να πλαισιώνεται προαιρετικά (για όσους το επιλέγουν) και από την ταυτόχρονη συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε:

 •  Ομάδες Μελέτης και Σκέψης. Προτείνονται δύο ανά περίοδο: α) Εφηβεία: Κανονικότητα και Παθολογία β) Μεταβίβαση-Αντιμεταβίβαση
  Έκαστη Ομάδα λαμβάνει χώρα μία Παρασκευή μηνιαίως και ώρα 18:00 έως 22:00
 • Ομαδική εποπτεία: Δύο Παρασκευές μηνιαίως και ώρα 15:15 έως 17:45
 • Ημερίδες και Τριήμερα Σεμινάρια Βιωματικού-Εκπαιδευτικού περιεχομένου,  (συνολικά περίπου 15  κατά τη διάρκεια της τριετίας).  Είναι ανοικτά και στο ευρύτερο κοινό (μη ειδικοί), ενώ η συχνότητα της υλοποίησης τους διαφέρει  ανά εκπαιδευτική περίοδο.  

Σημείωση : Οι ενδιαφερόμενοι για τις ανωτέρω δράσεις του Εκπαιδευτικού Προγράμματος (Ομάδες Μελέτης,  Ομαδική Εποπτεία, Ημερίδες-Σεμινάρια) μπορούν να ζητήσουν  και να λάβουν πλήρη ενημέρωση.

6. Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού Προγράμματος εννοείται μόνο συνολικά  και  αφορά στην αδιάλειπτη παρακολούθηση εντός της τριετίας του συνόλου των  48 τετράωρων συναντήσεων (πρωινά Σαββάτου).

7. Σε περίπτωση μιας ή περισσότερων απουσιών εξακολουθεί να ισχύει για τον συμμετέχοντα η υποχρέωση εξόφλησης των χαμένων συναντήσεων.

8. Επιλογή υποψηφίων: Το κάθε αίτημα ενδιαφέροντος εκδηλώνεται ηλεκτρονικά – συμπλήρωση του σχετικού εντύπου («αίτηση συμμετοχής») – και ακολουθείται από μια συνέντευξη του υποψηφίου με τον κ. Μπακιρτζόγλου Σάββα στις εγκαταστάσεις του Προγράμματος:  Αθήνα, οδ. Ιοφώντος 16, πλατεία San Diego παραπλεύρως ξεν/δοχείου Divani Caravel, metro Ευαγγελισμός. Κατά τη συνέντευξη ο υποψήφιος καλείται να φέρει μαζί του και να καταθέσει:

 • Aποδεικτικό φοιτήσεως ή πτυχίο σπουδών
 • Bιογραφικό σημείωμα

9.Τα δεδομένα αξιολογούνται και το τελικό αποτέλεσμα κοινοποιείται στον υποψήφιο το αργότερο εντός πέντε ημερών μετά τη συνέντευξη με τον οργανωτή.

10. Κόστος Τετράωρες Συναντήσεις (δύο πρωινά Σαββάτου μηνιαίως ) : Το ετήσιο κόστος ανέρχεται σε 960 ευρώ, 800 φοιτητικό (φοιτητές Α.Ε.Ι). Εξόφληση εφάπαξ, ή σε τέσσερις ισόποσες δόσεις.

Σημείωση: Στην κατηγορία των φοιτητών περιλαμβάνονται  όσοι φοιτούν σε προπτυχιακκό, πτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο κρατικών ΑΕΙ-ΤΕΙ και δεν είναι, παράλληλα με τις σπουδές τους, εργαζόμενοι μισθωτοί ή και ελεύθεροι επαγγελματίες ή εισοδηματίες.

Στα κόστη περιλαμβάνονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης και αποφοίτησης.
 • Εμπεριστατωμένες λεπτομερείς σημειώσεις θεωρίας και πρακτικής επί της ψυχαναλυτικής πράξεως.
 • Café, τσάι, βουτήματα λίγο πριν την έναρξη των συναντήσεων και στα διαλείμματα.

11. Η εγγραφή και το δικαίωμα συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα κατοχυρώνονται με την εφάπαξ προεξόφληση του συνολικού κόστους των τετράωρων συναντήσεων της τρέχουσας εκπαιδευτικής περιόδου, ή την προεξόφληση της πρώτης δόσης (240 ευρώ-200 φοιτητικό), το αργότερο τέσσερις μέρες μετά την επίσημη γραπτή  ανακοίνωση της έγκρισης για συμμετοχή στην εκπαίδευση.

Σημείωση: Τυχόν παρατάσεις στην οικονομική τακτοποίηση του κόστους εγγραφής δίνονται κατ’εκτίμηση ιδιαιτέρων συνθηκών.

Aρ. Τραπεζικού λογαριασμού:  Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 181/626489-11 IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ GR9301101810000018162648911.  Η απόδειξη πληρωμής κοινοποιείται στον οργανωτή ηλεκτρονικά ή με fax. (Αρ. fax.: 2108995436, 2107242532).

Σημείωση. Όλα τα έξοδα Τραπεζικών Συναλλαγών βαρύνουν τον συμμετέχοντα. Σε περίπτωση κατάθεσης από άλλη τράπεζα  εκτός των ανωτέρω, παρακαλούμε επιλέγετε την χρέωση όλων των εξόδων και όχι τον επιμερισμό αυτών.

12. Αξιολόγηση εκπαιδευομένων: Η επιτυχής έκβαση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος για έκαστο εκπαιδευόμενο βασίζεται:

α) στη συναπτή παρακολούθηση της ακολουθίας των 48 τετράωρων  εκπαιδευτικών εισηγήσεων (16 ανά έτος)
β)  Στην εκ περιτροπής παρουσίαση ψυχαναλυτικών άρθρων (γραπτή αναφορά)  τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (www.epekeina.gr).
Σημείωση αναφορικά με την παρουσίαση των άρθρων. Προάγεται η επεξεργασία τους μέσα από μια συνολική κατανόηση του περιεχομένου του κειμένου εν είδει «αποστάξεως»,  συμπεριλαμβανομένης και της  διατύπωσης τυχόν αποριών επί των νοημάτων του εκάστοτε κειμένου. Είναι ευχής  έργον η παρουσίαση να διανθίζεται  από προσωπικές προσθήκες και την «ιδεοπαραγωγή» του εκάστοτε καταρτιζόμενου/εισηγητή, αντί να αποτελεί μια απλή  αναπαραγωγή σε σμίκρυνση, περίληψη ή αντιγραφή των φράσεων του συγγραφέως.
γ) Στην εκπόνηση τελικής θεωρητικής και κλινικής διατριβής  κατά το τρίτο έτος, η οποία επίσης αναρτάται.

13. Οι καταρτιζόμενοι οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά τόσο τον οργανωτή του Προγράμματος, όσο και τους υπόλοιπους συνεκπαιδευομένους τους για τυχόν απουσία τους από τις προκαθορισμένες συναντήσεις.

14. Σε περίπτωση ακύρωσης της υλοποίησης μιας οποιασδήποτε από τις εκδηλώσεις του Προγράμματος εκ μέρους του οργανωτή, το προκαταβληθέν ποσό επιστρέφεται στο ακέραιο στον καταθέτη.

15. Σε περίπτωση ακύρωσης εκ μέρους του συμμετέχοντος της πρόθεσης παρακολούθησης μιας οποιασδήποτε από τις εκδηλώσεις του  Προγράμματος,   το προκαταβληθέν  ποσό δεν επιστρέφεται.

16. Σε περίπτωση διακοπής της παρακολούθησης των τετράωρων συναντήσεων σε μια οποιαδήποτε χρονική στιγμή της συνολικής ροής του Προγράμματος, εξακολουθεί να ισχύει για τον συμμετέχοντα η υποχρέωση της  εξόφλησης του συνόλου του κόστους του  εκπαιδευτικού έτους  εντός και κατά τη διάρκεια του οποίου λαμβάνει χώρα η διακοπή, ήτοι παραμένει η υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης όλων των μηνιαίων διδάκτρων της λοιπής  εκπαιδευτικής περιόδου που έπεται της εξόδου. Η εξόφληση  είναι απαιτητή ταυτόχρονα με την εκούσια αποχώρηση του σπουδαστή από το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.   

Για το Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ»-Ψυχαναλυτική Πράξη     

Σάββας Μπακιρτζόγλου