Σειρά «Ψυχανάλυση για Ειδικούς»

1.Το Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ-Ψυχαναλυτική Πράξη» αποσκοπεί:

 • Στην Εισαγωγική Κατάρτιση φοιτητών ή εργαζομένων ψυχολόγων και ψυχοθεραπευτών επί της ψυχαναλυτικής σκέψης και πρακτικής μέσω θεωρητικών αναφορών και κλινικών εργαστηρίων ( συζήτηση περιπτώσεων σε ψυχοθεραπεία).
 • Στην Εποπτεία εργαζομένων ειδικών της ψυχικής υγείας και γενικότερα απασχολούμενων ψυχολόγων στο έργο τους.
 • Στον Αναστοχασμό και την Προσωπική Ανάπτυξη (ημερίδες, τριήμερα βιωματικά σεμινάρια).
 • Στην Προετοιμασία Υποψηφίων (ενισχυτική διδασκαλία) για περαιτέρω ψυχαναλυτικές πανεπιστημιακές σπουδές ή κατατακτήριες εξετάσεις Α.Ε.Ι. στην Ψυχολογία.
 • Στην Ενίσχυση επί του Γνωστικού τους Αντικειμένου όσων φοιτούν ήδη σε Ανώτατες Σχολές ψυχαναλυτικού ενδιαφέροντος.
 • Στον Προσανατολισμό των συμμετεχόντων κατά την αναζήτηση ατομικού ψυχαναλυτή.

Σημείωση: Ο οργανωτής του Προγράμματος (αλλά και όσοι συνεργάτες ψυχαναλυτές παρέχουν διδακτικό έργο σε αυτό) δεν δύνανται, ταυτόχρονα με το ρόλο του δασκάλου ή επόπτου, να έχουν και αυτόν του ατομικού ψυχαναλυτού προς τους καταρτιζόμενους. Οι τελευταίοι εφόσον ζητήσουν ανάλυση ή ψυχοθεραπεία παραπέμπονται σε άλλον ψυχαναλυτή/ψυχαναλύτρια. Ωστόσο στην περίπτωση που κάποιος εκ των εκπαιδευομένων θα επέλεγε να αναλυθεί με κάποιον εκ των διδασκόντων θα είχε, κατόπιν συμφωνίας με τον οργανωτή, να διακόψει την εκπαίδευση ούτως ώστε να δύναται να ξεκινήσει ανάλυση μαζί του.

2. Η παρακολούθηση λαμβάνει χώρα ταυτόγχρονα διαζώσης και εξ’αποστάσεως (διαδικτυακά).

3. Το Πρόγραμμα απευθύνεται πρωτίστως σε ψυχολόγους, σε συμβούλους ψυχικής υγείας, οικογενειακούς συμβούλους, σε κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, εκπαιδευτικούς, γενικότερα σε επαγγελματίες του ευρύτερου φάσματος των ανθρωπιστικών σπουδών, των επαγγελμάτων υγείας, και σε πτυχιακούς-μεταπτυχιακούς φοιτητές των αντιστοίχων κλάδων.

4. Είναι (καταρχάς) τριετούς διάρκειας*.

* Οι καταρτιζόμενοι δύνανται, εφόσον το επιλέξουν, να παρατείνουν την φοίτησή τους κατά ένα και πλέον έτη, συμμετέχοντας στις εκπαιδευτικές δράσεις έτι περεταίρω.

Δομείται ως εξής και περιλαμβάνει:

Α) Τρείς ετήσιους κύκλους 16 τετράωρων συναντήσεων επί της θεωρίας, της ψυχαναλυτικής τεχνικής και εποπτείας περιπτώσεων. Συνολικά 48 συναντήσεις κατά το πέρασμα των τριών ετών. Λαμβάνουν χώρα στη διάρκεια δύο πρωινών Σαββάτου ανά μήνα, από τον Οκτώβριο έως το Μάιο εκάστου έτους.

Σημείωση : Τα δεδομένα των κλινικών περιπτώσεων που συζητούνται εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνον τις ανάγκες της εποπτείας και, κατά τη δεοντολογία του επαγγελματικού απορρήτου, δε δύναται να εξέρχεται εκτός του εκπαιδευτικού χώρου καμία πληροφορία που αφορά τον θεραπευόμενο και το περιβάλλον του.

Β) Ημερίδες και Τριήμερα Σεμινάρια Βιωματικού/Εκπαιδευτικού περιεχομένου, εντός έκαστης εκπαιδευτικής χρονιάς (συνολικά περίπου 15 σεμινάρια κατά τη διάρκεια της τριετίας).

Σημείωση: Τα τριήμερα σεμινάρια και οι ημερίδες είναι ανοικτά και στο ευρύτερο κοινό (μη ειδικοί) ενώ ο αριθμός τους κυμαίνεται κατά το μάλλον ή ήττον εκάστη περίοδο

Γ) Εργασίες ομαδικής εποπτείας. Δύο συναντήσεις μηνιαίως, διάρκειας διάρκειας δυόμιση ωρών εκάστη, από τον Οκτώβριο έως τον Ιούλιο. Η συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην δραστηριότητα αυτήν είναι προαιρετική.

Δ) Ομάδες μελέτης. Προτείνονται δύο, με δυνατότητα συμμετοχής είτε σε αμφότερες ταυτόχρονα, είτε στη μία, κατ’επιλογήν θέματος. Η κάθε Ομάδα περιλαμβάνει μία τετράωρη μηνιαία συνάντηση, από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο εκάστου έτους. Η συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην δραστηριότητα αυτήν είναι προαιρετική.

5. Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού Προγράμματος εννοείται μόνο συνολικά και αφορά στην αδιάλειπτη παρακολούθηση εντός της τριετίας:

 • Του συνόλου των 48 τετράωρων συναντήσεων.
 • Κατ’ελάχιστον του 50% των ημερίδων και σεμιναρίων.

6. Η παρακολούθηση των εργασιών των ομάδων εποπτείας και των ομάδων μελέτης– για όσους εκ των εκπαιδευομένων τις επιλέξουν- εννοείται παρομοίως μόνο συνολικά (σύνολο των συναντήσεων εκάστης περιόδου), και όχι αποσπασματικά.

Σημείωση: Κοινοποιούνται για έκαστη εκπαιδευτική περίοδο και αναρτώνται στο διαδίκτυο οι ακριβείς ημερομηνίες των τετράωρων συναντήσεων, της ομάδας εποπτείας και των ομάδων μελέτης, καθώς και οι ημερομηνίες/θεματογραφία των σεμιναρίων.

7. Επιλογή υποψηφίων: Το κάθε αίτημα ενδιαφέροντος εκδηλώνεται ηλεκτρονικά – συμπλήρωση του σχετικού εντύπου («αίτηση συμμετοχής») – και ακολουθείται από μια συνέντευξη του υποψηφίου με τον κ. Μπακιρτζόγλου Σάββα στα γραφεία του Προγράμματος στην Αθήνα, οδ. Ιοφώντος 16, πλατεία San Diego, περιοχή Caravel, metro Ευαγγελισμός. Κατά τη συνέντευξη ο υποψήφιος καλείται να φέρει μαζί του και να καταθέσει:

 • Aποδεικτικό φοιτήσεως ή πτυχίο σπουδών
 • Bιογραφικό σημείωμα

8. Τα δεδομένα αξιολογούνται και το τελικό αποτέλεσμα κοινοποιείται στον υποψήφιο το αργότερο εντός πέντε ημερών μετά τη συνέντευξη με τον οργανωτή.

9. Αξιολόγηση εκπαιδευομένων: Η επιτυχής έκβαση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος για έκαστο εκπαιδευόμενο βασίζεται:

Α) Στη συναπτή παρακολούθηση της ακολουθίας των 48 τετράωρων εκπαιδευτικών εισηγήσεων (16 ανά έτος). Οι απουσίες δε δύνανται να υπερβαίνουν τις τρείς ανά οκτάμηνη περίοδο κατάρτισης.

Β) Στη συναπτή παρακολούθηση του συνόλου των συναντήσεων της ομαδικής εποπτείας (προαιρετική συμμετοχή).* Οι απουσίες δε δύνανται να υπερβαίνουν τις τρείς ανά δεκάμηνη περίοδο κατάρτισης.

*Αφορά σε όσους επιλέξουν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Γ) Στη συναπτή παρακολούθηση του συνόλου των συναντήσεων των Ομάδων Μελέτης (προαιρετικές συμμετοχές)*. Οι απουσίες δε δύνανται να υπερβαίνουν τις τρείς ανά δεκάμηνη περίοδο κατάρτισης.

*Αφορά σε όσους επιλέξουν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Δ) Στην παρακολούθηση κατ’ελάχιστον του 50% των λοιπών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων εντός της τριετίας ( ημερίδες, τριήμερα σεμινάρια κ.λ.π ).

Σημείωση: Η δήλωση συμμετοχής για έκαστη ημερίδα ή τριήμερο σεμινάριο κοινοποιείται στην γραμματεία του Προγράμματος, το αργότερο τέσσερις ημέρες πριν την προκαθορισμένη έναρξη των εργασιών.

Ε) Στην εκ περιτροπής παρουσίαση επιστημονικών άρθρων και στη συγγραφή σχετικών κειμένων τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (www.epekeina.gr).

Σημείωση: αναφορικά με την παρουσίαση των άρθρων. Προάγεται η επεξεργασία τους μέσα από μια συνολική κατανόηση του περιεχομένου του κειμένου εν είδει «αποστάξεως», συμπεριλαμβανομένης και της διατύπωσης τυχόν αποριών επί των νοημάτων του εκάστοτε κειμένου. Είναι ευχής έργον η παρουσίαση να διανθίζεται από προσωπικές προσθήκες και την «ιδεοπαραγωγή» του εκάστοτε καταρτιζόμενου/εισηγητή, αντί να αποτελεί μια απλή αναπαραγωγή σε σμίκρυνση, περίληψη ή αντιγραφή των φράσεων του συγγραφέως.

Ε) Στην εκπόνηση τελικής θεωρητικής και κλινικής διατριβής κατά το τρίτο έτος, η οποία επίσης αναρτάται.

10. Οι καταρτιζόμενοι οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά τόσο τον οργανωτή του Προγράμματος, όσο και τους υπόλοιπους συνεκπαιδευομένους για τυχόν απουσία τους από τις προκαθορισμένες συναντήσεις, καθώς και για τους λόγους της αδυναμίας τους να παρευρίσκονται.

11. Στον κάθε εκπαιδευόμενο χορηγούνται εμπεριστατωμένες σημειώσεις και συνολική βεβαίωση παρακολούθησης και αποφοίτησης.

12. Κόστος
Α) Τετράωρες εισηγήσεις (πρωινά Σαββάτου): Το ετήσιο κόστος ανέρχεται σε 800 ευρώ, 640 φοιτητικό (φοιτητές Α.Ε.Ι). Η εξόφληση της κάθε εκπαιδευτικής περιόδου γίνεται εφάπαξ, ή σε τέσσερις ισόποσες δόσεις.

Σημείωση: Στην κατηγορία των φοιτητών περιλαμβάνονται όσοι φοιτούν σε προπτυχιακό / μεταπτυχιακό επίπεδο κρατικών ΑΕΙ /ΤΕΙ και δεν είναι, παράλληλα με τις σπουδές τους, εργαζόμενοι μισθωτοί ή/και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Β) Τριήμερα σεμινάρια: Έκαστο 140 ευρώ.

Σημείωση : Το κόστος για ενδιαφερόμενους που δεν συμμετέχουν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ανέρχεται σε 140 ευρώ.

Γ ) Ημερίδες : Έκαστη 55 ευρώ.

Δ) Ομάδα εποπτείας (για όσους εκ των εκπαιδευομένων την επιλέξουν): Έκαστη ομαδική συνάντηση, ευρώ 35, σύνολο 700. Η εξόφληση της κάθε περιόδου γίνεται εφάπαξ, ή ανά συνάντηση.

Ε) Ομάδες Μελέτης (για όσους εκ των εκπαιδευομένων τις επιλέξουν): Έκαστη τετράωρη ομαδική συνάντηση, ευρώ 50 σύνολο 450. Η εξόφληση της κάθε περιόδου γίνεται εφάπαξ ή ανά συνάντηση.

Σημείωση/Υπενθύμιση: είναι δυνατή η ταυτόχρονη συμμετοχή και στις δύο ομάδες μελέτης.

Στα κόστη περιλαμβάνονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Εμπεριστατωμένες λεπτομερείς σημειώσεις θεωρίας και πρακτικής επί της ψυχαναλυτικής πράξεως.
 • Café, τσάι, βουτήματα λίγο πριν την έναρξη των συναντήσεων και στα διαλείμματα.

Σημείωση: Στην εργασία της ομαδικής εποπτείας δεν προβλέπεται η παροχή σημειώσεων, café, και των λοιπών συμπαρομαρτούντων.

13. Η εγγραφή και το δικαίωμα συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα κατοχυρώνονται με την εφάπαξ προεξόφληση του συνολικού κόστους των τετράωρων συναντήσεων της τρέχουσας εκπαιδευτικής περιόδου, ή την προεξόφληση της πρώτης δόσης (200 ευρώ/160 φοιτητικό), το αργότερο τέσσερις μέρες* μετά την επίσημη γραπτή ανακοίνωση της έγκρισης για συμμετοχή στην εκπαίδευση.

*Τυχόν παρατάσεις δίνονται κατ’εκτίμηση ιδιαιτέρων συνθηκών.

14. Η εγγραφή και το δικαίωμα συμμετοχής στην Ομάδα Εποπτείας (προαιρετική) κατοχυρώνονται με την προεξόφληση του κόστους των δύο συναντήσεων του εναρκτήριου μηνός Οκτωβρίου (ευρώ 70), ή την εφάπαξ προεξόφληση του συνόλου των δέκα μηνών της περιόδου.

15. Η εγγραφή και το δικαίωμα συμμετοχής στις Ομάδες Μελέτης (προαιρετικές) κατοχυρώνονται με την προεξόφληση του κόστους των δύο πρώτων συναντήσεων (ευρώ 100), ή την εφάπαξ προεξόφληση του συνόλου των εννέα μηνών της περιόδου.

16. Aρ. Τραπεζικού λογαριασμού: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 181/626489-11 IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ GR9301101810000018162648911. Η απόδειξη πληρωμής κοινοποιείται στον οργανωτή ηλεκτρονικά ή με fax. (Αρ. fax.: 2108995436, 2107242532).

*Σημείωση. Όλα τα έξοδα Τραπεζικών Συναλλαγών βαρύνουν τον συμμετέχοντα. Σε περίπτωση κατάθεσης από άλλη τράπεζα εκτός των ανωτέρω, παρακαλούμε επιλέγετε την χρέωση όλων των εξόδων και όχι τον επιμερισμό αυτών.

17. Σε περίπτωση ακύρωσης της υλοποίησης μιας οποιασδήποτε από τις εκδηλώσεις του Προγράμματος εκ μέρους του οργανωτή, το προκαταβληθέν ποσό επιστρέφεται στο ακέραιο στον καταθέτη.

18. Σε περίπτωση ακύρωσης εκ μέρους του συμμετέχοντος της πρόθεσης παρακολούθησης μιας οποιασδήποτε από τις εκδηλώσεις του Προγράμματος, το προκαταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται.

19. Σε περίπτωση διακοπής της παρακολούθησης μιας ή περισσοτέρων εκ των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε μια οποιαδήποτε χρονική στιγμή της συνολικής ροής του Προγράμματος, εξακολουθεί να ισχύει για τον συμμετέχοντα η υποχρέωση της εξόφλησης του συνόλου του κόστους του εκπαιδευτικού έτους εντός και κατά τη διάρκεια του οποίου λαμβάνει χώρα η διακοπή, ήτοι παραμένει η υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης των μηνιαίων διδάκτρων της υπόλοιπης εκπαιδευτικής περιόδου κατά την οποίαν λαμβάνει χώρα η αποχώρηση. Η εξόφληση είναι απαιτητή ταυτόχρονα με την εκούσια αποχώρηση του σπουδαστή από το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Για το Πρόγραμμα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ»-Ψυχαναλυτική Πράξη
Σάββας Μπακιρτζόγλου