Απευθύνεται σε ενήλικες, ειδικούς και μη

Δομείται ως εξής και περιλαμβάνει:

ΙΙ.1) Ημερίδες και Τριήμερα Σεμινάρια Βιωματικού/Εκπαιδευτικού περιεχομένου,  εντόςέκαστης εκπαιδευτικής χρονιάς (συνολικά περίπου 15 σεμινάρια κατά τη διάρκεια της τριετίας).

Σημείωση: Τα τριήμερα σεμινάρια και οι ημερίδες είναι ανοικτά και στο ευρύτερο κοινό (μη ειδικοί), ενώ οι ημερομηνίες και η θεματογραφία τους αναρτώνται (Ανακοινώσεις)

ΙΙ.2) Ομάδα Συνάντησης. Απευθύνεται σε ενήλικες ειδικούς και μη και στοχεύει στον   αναστοχασμό  και την  προσωπική ανάπτυξη, διαμέσου της διαλεκτικής συζήτησης. Εβδομαδιαίες  συναντήσεις  από τον Oκτώβρη έως τον Ιούνιο,  διάρκειας μιάμισης ώρας εκάστη.

Επιλογή υποψηφίων: Το κάθε αίτημα ενδιαφέροντος εκδηλώνεται ηλεκτρονικά- συμπλήρωση του σχετικού εντύπου («αίτηση συμμετοχής») και ακολουθείται από μια συνέντευξη του υποψηφίου με τον κ.  Μπακιρτζόγλου Σάββα στα γραφεία του Προγράμματος στην Αθήνα, οδ. Ιοφώντος 16, πλατεία San Diego, περιοχή Caravel, metro Ευαγγελισμός. Κατά τη συνέντευξη ο υποψήφιος καλείται να φέρει μαζί του και να καταθέσει:

Aποδεικτικό φοιτήσεως ή πτυχίο σπουδών

Bιογραφικό σημείωμα

Εγγραφές: Από 15 Μαΐου εκάστου έτους, έως ότου να  εξαντληθούν οι διαθέσιμες θέσεις.